Stichting Fonds Geertekerk Utrecht
 

Wat doet de Stichting Fonds Geertekerk Utrecht? 

Beleidsplan 2023

Het beleid van het bestuur van de stichting in 2023 is er evenals in voorgaande jaren op gericht om het doel van de stichting te realiseren. Dat doel wordt in artikel 2 van de statuten van de stichting als volgt omschreven: het verwerven van fondsen ten behoeve van het verlenen van financiële ondersteuning bij het onderhoud, de instandhouding en de verduurzaming van het gebouw, de installaties en de inventaris van de Geertekerk te Utrecht en de daarbij behorende voormalige kosterswoning.
Het verwerven van fondsen vormt derhalve  de kernactiviteit van de stichting en blijft dit ook in 2023. Om deze kernactiviteit verder vorm te geven heeft het bestuur in 2022 de Werkgroep Fondsenwerving ingesteld. Deze werkgroep heeft in het laatste kwartaal van 2022 een aantal fondsen aangeschreven voor bijdragen aan de renovatie van het dak van de Geertekerk. De verwachting is dat dit in de loop van 2023 tot concrete toezeggingen en uitkering van subsidies leidt.

Het volledige beleidsplan en de begroting 2023 vindt u hier.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft in het verleden substantieel bijgedragen in de kosten van:
• restauratie en groot onderhoud van dak, goten en muren;
• vervanging van het pleisterwerk in de kerk;
• een algehele restauratie van beide orgels, een Strümphler orgel uit 1803 en een kabinetorgel van Onderhorst uit 1762;
• het vervangen en moderniseren van de verlichting in de kerkruimte;
• herstel van het houten gewelf in de kerkruimte

Restauratie en groot onderhoud van het leiendak heeft de komende jaren prioriteit. Het dak is 70 jaar oud en aan vervanging toe. De afgelopen vijf jaar is hier een start mee gemaakt en zijn zeven dakvlakken vervangen . In 2023 worden, met behulp van subsidie en fondsen, nog eens vier dakvlakken vervangen . Dit is een 1/3 deel van het totale oppervlak. Het streven is in de jaren daarna ook de resterende zeven dakvlakken, 2/3 deel, via fondsenwerving en overheidssubsidies van nieuwe leien te voorzien.

Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt door de penningmeester de staat van baten en lasten en de balans opgesteld. Deze wordt gecontroleerd door de kascommissie, en vervolgens door het bestuur beoordeeld en vastgesteld

De jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u hieronder inzien en/of downloaden:

• 2022:   jaarverslag en jaarrekening 2022
• 2021:    jaarverslag en jaarrekening 2021
• 2020:   jaarverslag en jaarrekening 2020
• 2019:    jaarverslag en jaarrekening 2019
• 2018:    jaarverslag en jaarrekening 2018